Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Návrh úprav parčíku "V průhonu" - studie

Studie navrhuje možnost vytvoření napojení s přechodem na ulici Čsl.armády a dále dvě napojení s místem pro přecházení do ulice Nová a 1. Máje.
Materiál cesty je uvažován z mlatu, doplněný kamennými obrubníky (žulové kostky).
Mobiliář podél cesty tvoří lavičky a odpadkové koše, tvarově i materiálově podobné mobiliáři v obci.

 

Úpravy parčíku


Zásahy do vegetace budou minimalizovány. Navrhované řešení uvažuje o odstranění mladých výsadeb smrku stříbrného, které nejsou kompozičně a druhově vhodné. Nové výsadby se soustřeďují kolem stávajícího objektu trafostanice, která pohledově celému prostoru dominuje. Jsou zde pro její pohledové zakrytí navrženy skupiny stromů s podsadbou mnohokmenných vzrůstnějších keřů. Mnohokmenné keře jsou také umístěny podél cesty v místech kde vytvoří pocitové a pohledové odclonění od silnice. Ve východním cípu řešeného prostoru návrh uvažuje o vytvoření terénní prohlubně, která by při vydatnějších deštích zachycovala větší množství vody a následně by ji odváděla do odtokového propustku.

V nedalekém navazujícím prostoru se nabízí možnost umístění několika herních prvků. Vzniklo by zde malé hřiště, kde jsou prvky zvoleny tak, aby nebylo potřeba tvořit speciální dopadové povrchy. Hřiště by tak zůstalo zatravněné, kolem prvků je možné vést mlatovou cestu, která by zároveň vytvořila propojení s případným novým chodníkem. Jako logické pokračování cesty v parčíku se také nabízí vybudování chodníku podél ulice Do Klecánek ve směru k poště. Materiálově v betonové dlažbě, stejně jako cesty vedoucí na náměstí kolem rybníčků.

Studie úprav parčíku -  PDF 4,5 MB

Důležité odkazy