Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Komise rady města

Statut komise

 1. Na základě paragrafu 122 zákona č.128/2000 sb.,  zákon o obcích,  je radou města Klecany zřizována jako iniciativní a poradní orgán rady města komise rady rněsta (dále jen ,,komise RM").
 2. Členy komise jsou občané, obyvatelé města Klecany, schválení radou rněsta Klecany.
 3. Předsedu komise RM jmenuje a odvolává starosÍa města Klecany.
 4. Komise RM se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 5. Svá stanoviska a náměty předkládá komise RM radě města prostřednictvím svého předsedy, a to e elektronicky nebo prostřednictvím podatelny MÚ Klecany.  Předseda komise zodpovldá za Vyhotovení, správnosti a archivaci zápisů z jednání komise. Zápis z jednání komise předkládá prostřednictvím podatelny na nejbližší jednání rady města.
 6. Komisi RM svoláVá starosta města Klecany nebo předseda komise. Výjimkou je komise stavební a Územního plánování, kterou může svolat také investiční technik a projektový manažer MÚ Klecány, a to elektronicky nejpozději tři dny před datem konání.  Jednání komise stavební a územního plánování se vždy účastní investiční technik a projektový manažer MÚ Klecany.
 7. Komisi RM může být podle pragrafu 103 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., zákon o obcích, po projednání s ředitelern krajského úřadu svěřen starostou města Klecany výkon přenesené působnosti v určitých věcech tímto pověřením definovaných.
 8. Předsedou komise RM můžebýt v případě svěřenÍ přenesené působnosti jen osoba, která, nestanoví li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisl svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
 9. Komise RM je ze své činnosti odpovědna radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
 10. Případné odměny předsedoví a členům komÍse RM schvaluje starosta města Klecany.
 11. Tento statut nabývá platnosti schválením radou města dne 11.května 2015.

 

Statut komise rady města PDF PDF - 86 kB

 

 

 

 

 

Kalendář

Důležité odkazy