Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Postupuje se podle právních předpisů:
· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
· zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Manželství uzavírají plnoletí, svéprávní snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.
Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

 


Je nutné předložit:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu předložit

  • občanský průkaz
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • rodný list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, nebo ze základního registru obyvatel.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách našeho města.

Kde uzavření manželství řešit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský sňatek.

V Klecanech Vám tuto službu poskytne:
Matrika MěÚ Klecany
Úřední hodiny
Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.
St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Důležité odkazy