Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Vidimace a legalizace - ověřování listin

Vidimace je ověření skutečnosti, že vidimovaná listina se doslova shoduje s prvopisem (originálem).

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace a legalizace se provádí na základě zákona:

Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování, Vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování, Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Zákon 500/2004 Sb. správní řád, Zákon 358/1992 o notářích, Vyhláška 272/2000 Sb. o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu velitelem lodi, Směrnice MV z 21. 6. 2006.

Žadatel:

Občan způsobilý k právním úkonům, který má platný doklad totožnosti.

Žadatel o legalizaci, případně svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • Občanský průkaz nebo cestovní pas – občan ČR
  • Cizinci - Cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz žádost o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, průkaz o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

K vidimaci je nutné předložit:

K vidimaci musí být vždy předložen prvopis (originál) nebo vidimovaná listina, která nebyla zhotovena z prvopisu, který obsahoval viditelný zajišťovací prvek.

 

V Klecanech Vám tuto službu poskytne:
Matrika MěÚ Klecany
Úřední hodiny
Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.
St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.

Kalendář

Důležité odkazy