Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

1/2012- místní poplatky

Obecně závazná vyhláška Města Klecan č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecan č. 1/2011 o místních poplatcích

Zastupitelstvo Města Klecan se na svém zasedání dne 5. dubna 2012, usnesením č. 738/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecan č. 1/2011 o místních poplatcích:
 

Čl. 1

Zrušující ustanovení
(1) Čl. 1 odst. 1 písm. d se ruší.
(2) Část V včetně nadpisu a čl. 20 – 24 v ní obsažené se ruší.
 

Čl. 2

Přechodná ustanovení
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí za období od 1. 1. 2012 do účinnosti této vyhlášky se nevybere. Pokud tento poplatek za toto období byl již uhrazen, naloží s ním správce poplatku jako s přeplatkem.
 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
………………………. …………………………..

Ivo Kurhajec
starosta města

Ladislav Němeček
místostarosta města

Vyhláška byla schválena ZM dne: 5. 4. 2012
Vyhláška byla vyvěšena dne: 10. 4. 2012
Vyhláška byla sejmuta dne: 25. 4. 2012
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 25. 4. 2012
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 26. 4. 2012
 


Úplné znění vyhlášky 1/2012Word Word, 360 kB

Kalendář

Důležité odkazy