Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

2/2011 - požární řád

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2003 požární řád ve znění obecně závazné vyhlášky 2/2009.

Zastupitelstvo města Klecany se usneslo dne 28.4.2011 usnesením č. j. 677/2011 vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2003 požární řád ve znění obecně závazné vyhlášky 2/2009:

ČLÁNEK 1.

Změny

V Čl.VIII odst.1 se za písm. g nově vkládají písm. h, i:

  • ulice Dolní kasárna u ulice Spojařská,
  • ulice Dolní kasárna na západním konci zástavby rodinných domů.

V Čl. IX se seznam ohlašoven požárů doplňuje:

  • velitel sboru dobrovolných hasičů telefon 724 229 967 – nepřetržitě

V příloze č. 1 se mění tyto údaje:

  • Základní početní stav členů 17
  • Strojník, řidič 6
  • Hasič 8
  • Dýchací přístroj 6

ČLÁNEK 2.

Účinnost

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.5.2011 .

  

Ivo Kurhajec
starosta 


Ladislav Němeček,
místostarosta

 

Vyhláška byla schválena ZM dne: 28.4.2011
Vyhláška byla vyvěšena dne: 29.4.2011
Vyhláška byla sejmuta dne 16.5.2011


Úplné znění vyhlášky 2/2011 - Word Word, 15 kB

 

Kalendář

Důležité odkazy