Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

2/2013 - komunální odpady

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Města Klecan se na svém zasedání dne 17. října 2013, usnesením č. 5/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Klecany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městsk. úřad Klecany (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,
 1. která má v obci trval. pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trval. pobyt nebo přechodn. pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pob.vá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinn. dům, ve kter.ch není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve v.ši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzick.ch osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen kromě skutečností uveden.ch v odst. 2 tohoto čl. ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisn.m číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4) Stejn.m způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, kter. nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Šv.carské konfederace, uvede kromě údajů požadovan.ch v odstavci 2 nebo 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uveden.ch v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 750,- Kč a je tvořena:
 a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
 b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečn.ch nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 611 793,32 Kč a byly rozúčtovány takto:Náklady 1 611 793,32 děleno 3203 (2976 počet osob s pobytem na území obce + 227 počet staveb určen.ch k individuální rekreaci, bytů a rodinn.ch domů, ve kter.ch není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 503,21 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve v.ši 500,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné v.ši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodn. stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatn. jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatn. nejpozději do 15. dne měsíce, kter. následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek za komunální odpad neplatí fyzické osoby, které mají trval. pobyt ve městě Klecany a splňují některou z následujících podmínek:
 a) fyzická osoba, která má trval. pobyt v objektu (pro tento účel se objektem rozumí stavba označená číslem popisn.m nebo evidenčním), v kterém mají trval. pobyt 1-4 osoby a na objekt se nepožaduje likvidace směsného komunálního odpadu v rozsahu přesahujícím objem 1 sběrné nádoby o objemu 120 l/t.dně,
 b) fyzická osoba, která má trval. pobyt v objektu, v kterém má trval. pobyt 5-8 osob a na objekt se nepožaduje likvidace směsného komunálního odpadu v rozsahu přesahujícím objem 1 sběrné nádoby o objemu 240 l/t.dně nebo 2 sběrn.ch nádob o objemu 120 l/t.dně,
 c) fyzická osoba, která má trval. pobyt v objektu, v kterém má trval. pobyt 9-12 osob a na objekt se nepožaduje likvidace směsného komunálního odpadu v rozsahu přesahujícím objem 1 sběrné nádoby o objemu 240 l/t.dně a 1sběrné nádoby o objemu 120 l/t.dně,
 d) fyzická osoba, která má trval. pobyt v objektu nebo skupině objektů se společn.mi sběrn.mi nádobami, v kterém má trval. pobyt 13 nebo více osob a na objekt nebo skupinu objektů se nepožaduje likvidace směsného komunálního odpadu v rozsahu přesahujícím objem 30 l/osoba.

(2) Fyzické osoby splňující podmínky osvobození o osvobození nežádají.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné v.ši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním v.měrem nebo hromadn.m předpisn.m seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zv.šit až na trojnásobek; toto zv.šení je příslušenstvím poplatku.8

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletil., odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonn. zástupce společně a nerozdílně; zákonn. zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonn. zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.10

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
 a) obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 20. 12. 2012.
 b) obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16. 5. 2013.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nab.vá účinnosti dne 1. 1. 2014.
………………………. …………………………..
Ladislav Němeček, místostarosta Ivo Kurhajec, starosta
Schváleno: 17. října 2013
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. října 2013
Sejmuto z úřední desky dne: 4. listopadu 2013
Odesláno na MV dne: 5. listopadu 2013

Úplné znění vyhlášky č. 2/2013 - pdf PDF, 83 kB

Kalendář

Důležité odkazy