Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O nočním klidu

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání dne 10. 11. 2016 usnesením č. 7/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1 Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší, než stanovuje zákon.

Čl. 2 Stanovení kratší doby nočního klidu

Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:
a) v noci z 31. 12. na 1. 1. od 02:00 do 06:00
b) v noci z 30. 4. na 1. 5. od 24:00 do 06:00
c) v době konání akce „Klecanská veteran rallye“ od 24:00 do 06:00
d) v době konání akcí „Slavnosti pravého a levého břehu“ a „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“ 2) od 02:00 do 06:00
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených pod písm. c) a d) bude zveřejněna na úřední desce městského úřadu minimálně 5 dnů před konáním akce.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
……………………………………………….. ……………..……...…………………………
Ivo Kurhajec, starosta Bc. Daniel Dvořák, místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 10. 11. 2016
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 14. 11. 2016
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 30. 11. 2016
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 30. 11. 2016
Vyhláška byla odeslána na Ministerstvo vnitra: 2. 12. 2016

1) Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny“ 2) Při konání akce pořádané DSO Dolní Povltaví na území města Klecany

 

Kalendář

Důležité odkazy