Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O nočním klidu

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání dne 10. 11. 2016 usnesením č. 7/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1 Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší, než stanovuje zákon.

Čl. 2 Stanovení kratší doby nočního klidu

Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:
a) v noci z 31. 12. na 1. 1. od 02:00 do 06:00
b) v noci z 30. 4. na 1. 5. od 24:00 do 06:00
c) v době konání akce „Klecanská veteran rallye“ od 24:00 do 06:00
d) v době konání akcí „Slavnosti pravého a levého břehu“ a „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“ 2) od 02:00 do 06:00
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených pod písm. c) a d) bude zveřejněna na úřední desce městského úřadu minimálně 5 dnů před konáním akce.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
……………………………………………….. ……………..……...…………………………
Ivo Kurhajec, starosta Bc. Daniel Dvořák, místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 10. 11. 2016
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 14. 11. 2016
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 30. 11. 2016
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 30. 11. 2016
Vyhláška byla odeslána na Ministerstvo vnitra: 2. 12. 2016

1) Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny“ 2) Při konání akce pořádané DSO Dolní Povltaví na území města Klecany