Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Informace zveřejňované ze zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
 
1) Oficiální název: Město Klecany
2) Důvod a způsob založení:
Obec Klecany vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V roce 1994 získaly Klecany status města
Město Klecany je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město Klecany vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
 
3) Organizační struktura:
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci MěÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům městského úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarosta.
Městský úřad je dělen na odbory:
· Ekonomický a organizační odbor (administrativa a organizace, podatelna, investiční výstavba, manažer projektů, dotační tituly, správa majetku města, vedlejší hospodářská činnost, hospodářský rozvoj, rozpočet, účetnictví, mzdová a personální agenda, ostatní činnosti).
· Správní odbor (matrika, občanství, evidence obyvatel, služby Czech Pointu, správní a místní poplatky)
· Stavební odbor (územní plánování a rozhodování, stavební řízení, ochrana životního prostředí, správní řízení o správních deliktech)
· Knihovna (knihovnické služby, kopírování)
· Technické služby (zajišťují údržbu města - zeleň, travnaté plochy, živé ploty, komunikace, chodníky a menší i středně velké investiční akce a potřebné opravy)
Zřizované organizace:
· Základní škola a Mateřská škola Klecany
· Základní umělecká škola Klecany
· Městská knihovna Klecany
Organizace pravidelně navázané na rozpočet města:
· Dům s pečovatelskou službou Klecany
· Sbor dobrovolných hasičů Klecany
 
4) Kontaktní informace:
Kontaktní poštovní adresa: U Školky 74, 250 67 Klecany
Telefon: 284 890 064
Fax : 230 234 304
Datová schránka:  4d6bdnh
e - podatelna : muklecany@mu-klecany.cz
Profil zadavatele - veřejné zakázky : https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Úřední hodiny:
· Městský úřad: U Školky 74, 250 67 Klecany
pondělí, středa
08:00 – 11:30, 12:30 – 18:00
· Stavební úřad: U Školky 74, 250 67 Klecany
pondělí, středa
08:00 – 11:30, 12:30 – 18:00
· Matriční úřad, pokladna: U Školky 74, 250 67  Klecany
pondělí, středa
08:00 – 11:30, 12:30 – 18:00
 
5) Bankovní spojení:
bankovní účet:   2228201/0100
IBAN: CZ14 0100 0000 0000 0222 8201
 
6) Identifikační číslo:
IČ: 00 240 290
 
7) Daňové identifikační číslo:
CZ 00240290
 
8) Dokumenty:
Usnesení a zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Klecany zde.
Usnesení a zápisy ze zasedání Rady města Klecany zde.
Obecně závazné vyhlášky zde.
Strategický plán rozvoje města Klecany zde.
Územní plán města Klecany zde.
9) Žádost o informace:
Metodický návod pro postup žadatele (občana) o informaci poskytovanou podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Uvedený zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Město Klecany je jako územní samosprávný celek jedním z povinných subjektů, které mají podle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Cílem tohoto metodického návodu je ve zjednodušené formě seznámit  občany s postupem při uplatňování jejich práv dle shora uvedeného zákona. 
Jaké informace lze požadovat :
Žádost se musí týkat informací vztahující se k působnosti povinného subjektu. Nebudou poskytnuty informace označené za utajované informace, dotýkající se ochrany osobnosti a soukromí, ochrany obchodního tajemství, ochrany důvěrnosti majetkových poměrů a další informace, jejichž poskytnutí je omezeno zákonem (např. informace vztahující se k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu).
Kdo může žádost podat:
Právo podat žádost má každá fyzická a právnická osoba bez jakéhokoliv omezení (dále jen žadatel). U fyzických osob není tedy podání žádosti omezeno např. věkem, státní příslušností, bydlištěm apod.
Jak podat žádost o informaci
Žadatel může žádost podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústní žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro žádost podanou ústně  neplatí zákonný postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace. 
Co musí obsahovat písemná žádost o informaci
Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Žádost musí být srozumitelná a určitá, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována.
Lhůty pro vyřizování žádostí
a)       není-li žádost srozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne    jejího doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti 
b)       nevztahují-li se požadované informace k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli
c)       brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
d)       nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů      stanovených zákonem, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Jak se žádost vyřizuje
a)       poskytnutím požadované informace
b)       odložením žádosti v případech uvedených v čl. „Lhůty pro vyřizování žádostí“ písm. b) a c)
c)       pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na   přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.
d)       rozhodnutím o odmítnutí žádosti pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti žádosti nevyhoví 
Jak má postupovat žadatel, není-li spokojen s vyřízením žádosti
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v případě, že:
a)       nesouhlasí s tím, že jej povinný subjekt místo poskytnutí informace odkázal na zveřejněnou informaci
b)       mu povinný subjekt do 15 dnů od podání žádosti, či jejího doplnění, ani ve lhůtě prodloužení neposkytl informace ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c)       mu byly požadované informace poskytnuty jen částečně, aniž by povinný subjekt vydal o zbytku žádosti rozhodnutí o odmítnutí
d)       nesouhlasí s výší nákladů, které má za poskytnutí informace zaplatit
Stížnost lze podat u povinného subjektu písemně nebo ústně, a to do 30 dnů ode dne kdy žadateli bylo doručeno oznámení o odkazu na zveřejněnou informaci, sdělení, že žádost byla odložena, protože se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, nebo sdělení částky, kterou má uhradit za náklady na poskytnutí informace. V ostatních případech do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro poskytnutí informací, popřípadě prodloužená lhůta.
Povinný subjekt má do 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnost buď poskytnout požadovanou informaci nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo postoupit stížnost se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Proti rozhodnutí  povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. V krajním případě poté lze odmítnutí žádosti soudně přezkoumat. Při takovém přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Hrazení nákladů
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad za poskytování informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud takovou informační povinnost nesplní, ztrácí povinný subjekt nárok na náhradu nákladů. Poskytnutí informace je však podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů upravuje základní pravidla pro poskytování informací, další podrobnosti je třeba hledat v dalších obecně závazných právních předpisech upravujících zejména správní řád, občanské soudní řízení a správní soudnictví. 
 
10)   Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně městského úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu městského úřadu nebo zaslat poštou.
 
11) Opravné prostředky:
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu městského úřadu nebo poštou na adresu Městský úřad Klecany, U Školky 74, 250 67  Klecany. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
12) Formuláře:
Ostatní formuláře na pověřeném úřadě MěÚ Brandýs nad Labem zde nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.
 
13) Návody pro řešení životních situací:
S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat MěÚ Klecany nebo pověřený úřad MěÚ Brandýs nad Labem
 
14) Nejdůležitější předpisy:
Obecně závazné vyhlášky zde.
Zákony zde.
 
15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Obec má schválený sazebník za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 
16) Licenční smlouvy:
Město nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
 
17) Veřejně přístupné registry:

Důležité odkazy