Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Územní plán

Územní plán Klecany Zastupitelstvo města Klecany, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, svým usnesením ze dne 20. dubna 2010 vydává územní plán Klecan (dále také jen „územní plán“), jehož územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., IČ 44847548, projektantem Ing. arch. Danielou Binderovou, autorizovanou architektkou ČKA 003426, jako opatření obecné povahy č. 1/2010.

Územní plán stanovuje pro celé území obce Klecany urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části takto:

Textová část územního plánu

Textova část hlavní pdf PDF - 336 kB / textová část - odůvodněnípdf PDF - 546kB

a) Vymezení zastavěného území.
b) Koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot území.
c) Urbanistická koncepce.
d) Koncepce veřejné infrastruktury.
e) Koncepce uspořádání krajiny.
f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
g) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
h) Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování
o změnách jejich využití a Zadání regulačního plánu.
i) Pořadí změn v území (etapizace).
j) Rozsah dokumentace.

Grafická část územního plánu obsahuje

A1 – Výkres základního členěnípdf PDF - 1,1 MB
A2 – Hlavní výkrespdf PDF - 2,2 MB
A3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacípdf PDF - 5,1 MB
A4 – Výkres pořadí změn v území (etapizace)pdf PDF - 1,1 MB
B1 – Koordinační výkrespdf PDF - 3,1 MB
B2 - Širší vztahypdf PDF - 1,7 MB
B3 - Zábory půdního fondupdf PDF - 1,9 MB
B4 - Dopravní infrastrukturapdf PDF - 1,9 MB
B5 - Vodní hospodářstvípdf PDF - 1,5 MB
B6 - Energetikapdf PDF - 1,2 MB


Úplné znění územního úlánu KLECAN po vydání změny č.4

00 - Titulní list PDF - 83 kB
01 - Obsah dokumentace PDF - 84 kB
02 - Textová část PDF - 623 kB
03 - A1 výkres PDF - 1,9 MB
04 - A2 hlavní výkres PDF - 3,3, MB
05 - A3 výkres VPS PDF - 1,7 MB
06 - A4 výkres etapizace PDF - 1,8 MB
07 - B1 koordinační výkres PDF - 4,0 MB
  ZIP - 13,4 MB

Změna číslo 4 územního plánu


Změna číslo 3 územního plánu

Změna č. 3 - veřejné projednání PDF PDF - 1,7 MB

Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan PDF - 6,3 MB

Úplné znění zprávy o uplatňování ÚP Klecan s pokyny pro zpracování změny č. 4 platné k 17.1. 2019

Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu PDF 0,5 MB


Změna číslo 2 územního plánu

Opatření obecné povahy č. 1/2014/OOP   PDF PDF - 1,5 MB

Odůvodnění změny č. 2 ÚP  PDF PDF - 2 MB


Změna číslo 1 územního plánu 

 Změna č. 1 ÚP    PDF PDF - 12,75 MB

 Opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP    PDF PDF - 3,9 MB


 Regulační plán BR4 KLECANY - U BÍLÉ ZDI

Zadání regulačního plánu

Vyhodnocení projednávání zadání regulačního plánu

 

 

Vydání regulačního plánu Klecany – U Bílé zdi jako opatření obecné povahy č. 2/2021/OOP

UPOZORNĚNÍ, NA OBSAHU SE PRÁVĚ PRACUJE....

 

Kalendář

Důležité odkazy