Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Denní stacionář pro seniory

Sponzoři:

4Home


Cítíte se doma sami? Máte pocit, že své paměti už nemůžete důvěřovat tak jako dříve?  Nebo se Vám zdá, že Vašemu partnerovi či rodiči by prospěla péče o duši i tělesnou schránku?
Chcete se o člena rodiny starat co nejdéle doma, ale potřebujete poradit v praktických otázkách? Přerůstá Vám péče „přes hlavu“? Přijďte se podívat do našeho Denního stacionáře pro seniory!

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat podporu a péči seniorům, seniorům s mírnou kognitivní poruchou nebo jiným typem demence k udržení kvality života.

Cílová skupina uživatelů
-   zdraví senioři
-   senioři osamělí, s mírnou kognitivní poruchou

Věková struktura cílové skupiny :
-   mladší senioři ve věku 65 – 80 let
-   starší senioři ve věku nad 80 let

Co nabízíme:

Našim uživatelům docházejícím do stacionáře nabízíme každodenní cvičení a relaxaci, kognitivní trénink, řemeslné vyrábění, pečení, vaření a další tvůrčí činnosti. Při aktivitách pravidelně vzpomínáme na život, jaký byl, zpíváme a hlavně máme radost ze společně stráveného času. Součástí programu jsou také koncerty a společenské a kulturní akce, které se konají buď přímo v našem stacionáři, nebo v blízkém okolí. Každý rok plánujeme také výlety do vzdálenějšího okolí (např. Chleby, Ctěnice, Přerov nad Labem, Lány, aj.,).
Rodinní příslušníci pečující o stárnoucí seniora či seniorku se k nám mohou přijít zdarma poradit o praktických otázkách (např. sociální dávky a příspěvky, dostupná péče) nebo o tom jak zvládnout obtížnou situaci a uchovat si zdravý rozum. Nabízíme Vám individuální rozhovor s naším pracovníkem.


Stacionář je v provozu v pracovní dny:

  • Pondělí - pátek  od 7:30 - 15:00 hod.,
  • Sobota, neděle a Státní svátky - ZAVŘENO.

Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů denně. O aktuální obsazenosti denního stacionáři vás budou informovat pracovníci denního stacionáře!!!!
Nyní jsou 2 volná místa!!!!!

Uživatelům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela zdarma základní sociální poradenství.

Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník:

informuje  o dostupných formách státní sociální podpory (např. příspěvek na péči),
pomáhá s administrativou žádostí o sociální dávky,
informuje o dostupných zdravotnických a sociálních službách zaměřených na péči o  seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba, home care apod.),
pomáhá s jejich kontaktováním a podáním žádosti o umístění.

Aktivizační denní program

Každý pracovní den od 7:30 do 15:00. Celý den nabízí mnoho činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. V půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 15:00 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).
Program vede aktivizační pracovnice a pracovnice přímé péče. Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.
 

Doplňující informace

Našimi uživateli se mohou stát:
senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností.
senioři ohrožení samotou nebo demencí
Pokud je to nutné, dohlížíme u uživatelů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

 

Cíle poskytované sociální služby  

Cílem služby je zajistit seniorům aktivizační činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky. V rámci výše uvedených činností je cílem služby:

  •  zbavit lidi pocitu osamocenosti a zbytečnosti
  •  udržet a pomoci navázat nové sociální kontakty uživatelů služby
  •  udržet nebo zlepšit stávající soběstačnost uživatele
  •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • umožnit smysluplné využití volného času
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • -ociálně terapeutické činnosti

 

Zásady poskytované sociální služby

 Poskytování sociální služby se řídí těmito zásadami:

dobrovolnost: Uživatelé využívají služby denního stacionáře dobrovolně.

respektování svobody rozhodování: Uživatelé mají právo se svobodně rozhodnout o účasti na programu a aktivitách denního stacionáře.

důvěrnost a mlčenlivost: Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčelivost o skutečnostech, které se při práci s uživateli služby dozví. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez uživatelova písemného souhlasu.

individuální přístup: Poskytování služby se pracovníci denního stacionáře snaží přizpůsobit individuálním potřebám, přáním a cílům uživatele a s ohledem na možnosti a provozní podmínky denního stacionáře.

zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí

spolupráce s rodinou nebo osobou blízkou: Pracovníci denního stacionáře poskytují základní sociální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké uživatele sociální služby. Rodinní příslušníci se mohou účastnit společenských akcí pořádaných pro uživatele Denního stacionáře. Dále rodinní příslušníci a pečovatelé mají možnost po domluvě využít individuální konzultace s pracovníky Denního stacionáře.

rovnost všech lidí: Rovný přístup k uživatelům služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, sociálního postavení.

odbornost a kvalita služby: Pracovníci jsou k výkonu své práce odborně způsobilí a svou kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti si dále prohlubují.

pružnost služby: Pracovníci se snaží přizpůsobit provoz denního stacionáře požadavkům uživatelů služby  a jejich rodinným příslušníkům, věkové a mentální struktuře uživatelů.
 
Pro zájemce o denní stacionář prosím kontaktujte přímo vedoucího denního stacionáře, který Vám sdělí možnosti a podmínky přijetí do denního stacionáře, cenu za poskytované služby a provede Vás prostorem a programem denního stacionáře.

Kontakt:

Bc. Jakub Sobotka
Mail: dennistacionar-klecany@seznam.cz

Důležité odkazy