Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

1/2009 - nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Zastupitelstvo města Klecany se usneslo dne 26.3.2009 usnesením zastupitelstva č.j. 487/2009 vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1.
Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato vyhláška stanoví:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Klecany (dále jen „systém“);
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany (dále jen „město“).

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad (§4 písm.b zákona č. 185/2001 Sb.) a stavební odpad a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu. Vyhláška se dále vztahuje i na ty podnikatelské subjekty, které působí na území města jako původci odpadu, zařazeného jako odpad podobný komunálnímu (§2 odst.2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.), a uzavřely s městem písemnou smlouvu o nakládání s tímto odpadem.

3. Tato vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a místa, kde mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu.

ČLÁNEK 2.
Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně veřejného pohřebiště a odpad, který je ukládán do odpadkových košů umístněných na veřejných prostranstvích.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití: papír, sklo, plasty a nápojové kartony.

3. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost, nebo vlastnosti, např. koberce, nábytek, čalounění, šrot, odpad ze zeleně, vánoční stromky a pod. pokud se nejedná o nebezpečný odpad.

4. Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v §3 odst.1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje, barvy, lepidla, pryskyřice, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (např.lednice), elektrotechnická zařízení, pneumatiky.

5. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, který vzniká po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. 2, 3, 4 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů umístněných na veřejných prostranstvích. Do odpadkových košů nesmí být ukládán nebezpečný odpad.

6. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, soustřeďování, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

7. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona, nebo podle zvláštních předpisů.

8. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s městem zajišťuje nakládání se složkami komunálního odpadu vznikajícího na území města.

9. Sběrné nádoby jsou nádoby určené k soustřeďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby v řádném technickém stavu označené způsobem zveřejněným Městským úřadem Klecany, které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l. Dalšími sběrnými nádobami jsou odpadkové koše v majetku Města Klecan umístněné na veřejných prostranstvích. Sběrnými nádobami na elektroodpad jsou speciální kontejnery označené způsobem zveřejněným Městským úřadem Klecany. Do těchto nádob lze ukládat pouze elektroodpad na nádobě uvedený. Sběrnými nádobami na biodpad jsou pytle označené způsobem zveřejněným Městem Klecany (tyto pytle lze zakoupit na Městském úřadě Klecany). Ve sběrném dvoře TKO je odpad umisťován do nádob dle pokynů obsluhy sběrného dvora TKO. Užívání jiných nádob k soustřeďování komunálního odpadu je zakázáno.

10. Stanoviště sběrných nádob je:
a) místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístněny za účelem soustřeďování komunálního odpadu - trvalé stanoviště;
b) místo, kde jsou sběrné nádoby umístněny přechodně za účelem jejich vyprázdnění svozovou firmou - přechodné stanoviště.

11. Sběrný dvůr TKO je zařízení určené ke sběru a shromažďování odpadů specifikovaných v této vyhlášce.

12. Vlastník objektu je pro účely této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti, kde komunální odpad vzniká, vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

13. Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, vytěžená zemina, smíšený a demoliční odpad apod. neobsahují-li nebezpečný odpad), nejedná-li se o odpad vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

ČÁST DRUHÁ - KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČLÁNEK 3.
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) využitelný odpad - papír, sklo, plasty a nápojové kartony;
b) objemný odpad;
c) nebezpečný odpad;
d) směsný komunální odpad;
e) odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích.

ČLÁNEK 4.
Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

1. Místa určená pro odkládání využitelného odpadu jsou:
a) označené sběrné nádoby umístněné v místních částech: Klecany, Klecánky a Drasty v místech uvedených v příloze č. 1;
b) sběrný dvůr TKO, který je v Topolové ulici poblíž veřejného pohřebiště.

2. Místa určená pro odkládání objemných odpadů jsou:
a) sběrný dvůr TKO;
b) označené velkoobjemové kontejnery, umístněné v místech a v termínech zveřejněných Městským úřadem v Klecanech;

3. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrný dvůr TKO (druhy nebezpečného odpadu přebíraného sběrným dvorem TKO jsou uveřejněny ve sběrném dvoře TKO);
b) lékárna, kde je prováděn sběr starých léků podle § 4, písmo r) zákona č. 185/2001 Sb.;
c) kontejner (čl.2 odst.9) pouze na vybraný elektroodpad (uvedený na kontejneru) v místech uvedených v příloze č.1;

4. Místa určená k odkládání směsného komunálního odpadu jsou:
a) sběrné nádoby dle čl. 2 odst. 9, 10 s trvalým stanovištěm v objektu nebo na pozemku vlastníka objektu, které určí vlastník objektu v souladu s touto vyhláškou a platnými zákony tak, aby fyzické osoby užívající objekt měly k nádobám volný přístup bez omezení (ve zvláštních případech, kdy u starších objektů nelze objektivně trvalé stanoviště určit na pozemku nebo v objektu vlastníka, může Městský úřad Klecany povolit na nezbytnou dobu trvalé stanoviště na pozemku Města Klecany);
b) odpadkové koše umístněné na veřejných prostranstvích pro odkládání odpadů bezprostředně vzniklých na veřejných prostranstvích;
c) sběrný dvůr TKO.

5. Místa určená k odkládání odpadů ze zeleně (bioodpad) jsou:
a) sběrný dvůr TKO;
b) sběrné pytle (čl.2 odst.9) s trvalým stanovištěm v objektu nebo na pozemku vlastníka objektu.

6. Místa určená k odkládání odpadů z veřejného pohřebiště jsou:
a) ve1koobjemový kontejner, umístněný vedle pohřebiště.

ČLÁNEK 5.
Stanoviště sběrných nádob

1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti, bez velkých časových ztrát a zvláštních těžkostí.
2. Městský úřad Klecany vydá vlastníkovi objektu na jeho žádost sběrnou nádobu velikosti odpovídající počtu osob s trvalým bydlištěm v objektu. Čas a místo vydání nádoby stanoví Městský úřad Klecany po dohodě s žadatelem.
3. Přechodné stanoviště sběrné nádoby uvedené v čl.4 odst.4 písm. a) pro provedení svozu odpadu sdělí na žádost vlastníka objektu Městský úřad Klecany. Nádoba na přechodné stanoviště smí být umístěna nejdříve v den předcházející dnu svozu a z tohoto stanoviště musí být odstraněna nejpozději v den následujícím po svozu. Městský úřad Klecany vyhlásí dny svozu na úřední desce.
4. Svozová společnost zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu s frekvencí 1x za 7 dní z přechodných stanovišť. Termíny svozů včetně časového rozpětí uveřejní Městský úřad Klecany.
5. Svoz bioodpadu se uskutečňuje v termínech vyhlášených na úřední desce z přechodných stanovišť(čl.5 odst.3). Pytle na bioodpad budou při svozu vysypávány a ponechány jednotlivým vlastníkům na přechodných stanovištích. Pytle na bioodpad smí být umístěny na přechodné stanoviště nejdříve v den předcházející dnu svozu a z tohoto stanoviště musí být odstraněny nejpozději v den následujícím po svozu.
6. Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou za úplatu.

ČLÁNEK 6.
Povinnosti fyzických osob

1. Každý je povinen:
a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti;
b) nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy.

2. Fyzické osoby jsou povinny:
a) odkládat jednotlivé složky odpadu pouze na místa k tomu určená a do sběrných nádob s odpovídajícím označením. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno;
b) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je na městem určená místa uvedená v čI. 4 odst. 3; přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí;
c) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi; nich odpad nevypadával, odkládání odpadů mimo nádoby je zakázáno;
d) nepoškozovat sběrné nádoby, neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, nespalovat ve sběrných nádobách odpady, neodkládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata;
e) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob;
f) do pytlů na bioodpad odkládat pouze bioodpad.

ČÁST TŘETÍ  - STAVEBNÍ ODPAD

ČLÁNEK 7.
Nakládání se stavebním odpadem

Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.

ČÁST ČTVRTÁ - PLATBY

ČLÁNEK 8.
Poplatek

1. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se platí městu poplatek. Výše poplatku včetně jeho výběru je stanovena obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2007.
2. Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený jako komunální a kteří se na základě písemné smlouvy napojili na tento systém, platí cenu dohodnutou v této smlouvě s městem podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001.

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SANKCE

ČLÁNEK 9.
Kontrola a sankce

1. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonávají pracovníci Městského úřadu Klecany.
2. Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 10.
Přechodná ustanovení

Ustanovení o značení nádob dle čl.2 odst.9 a o přechodných (čl.5 odst.3) a trvalých stanovištích (čl.4 odst.4 písm. a) platí od 1.5.2009. Označení pro stávající sběrné nádoby na směsný komunální odpad obdrží vlastníci objektů na Městském úřadu v Klecanech.

ČLÁNEK 11.
Zrušovací ustanovení

Ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Klecany č.1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Klecany.

ČLÁNEK 12.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.4.2009.

Ivo Kurhajec
starosta

Ladislav Němeček
místostarosta


Vyhláška byla schválena ZM dne: 26.3.2009
Vyhláška byla vyvěšena dne: 27.3.2009
Vyhláška byla sejmuta dne: 14.4.2009
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 14.4.2009
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 15.4.2009

PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠCE MĚSTA KLECANY č. 1/2009

Mapka s vyznačením místa sběrného dvora TKO a stanovišť nádob na separovaný odpad a elektroodpad.

 Mapka s vyznačením sběrných nádob a sběrného dvora Mapka s vyznačením sběrných nádob a sběrného dvora

Úplné znění vyhlášky č. 1/2009 - pdf PDF, 312 kB

Kalendář

Důležité odkazy