Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zřízení městské policie

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání dne 9. 3. 2017 usnesením č. 2/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Ve městě Klecany se ke dni 1. 6. 2017 zřizuje Městská policie Klecany.

Čl. 2 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017
……………………………………………….. ……………..……...…………………………
Ivo Kurhajec, starosta
Bc. Daniel Dvořák, místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 9. 3. 2017
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 10. 3. 2017
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 26. 3. 2017
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 1. 6. 2017
Vyhláška byla odeslána na Ministerstvo vnitra: 27. 3. 2017

Kalendář

Důležité odkazy