Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

O zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání konaném dne 19. 4. 2018 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Základní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na katastrálním území města Klecany vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a kouřit, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů a k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem a tabákovými výrobky zejména u dětí a mladistvých.

Čl. 2 - Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených plochách uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. 1) se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. 1) se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy, ve stanovené provozní době.
4) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů z prodeje při pořádání kulturních a sportovních akcí v místě konání akce.

Čl. 3 - Zákaz kouření na veřejném prostranství

Zakazuje se kouřit na veřejném prostranství v okolí 10 m kolem dětských hřišť.

Čl. 4 - Sankce

Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 5 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ivo Kurhajec
starosta
Bc. Daniel Dvořák
místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 19. 4. 2018
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 23. 4. 2018
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 9. 5. 2018
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 10. 5. 2018
Vyhláška byla odeslána na Ministerstvo vnitra: 23. 4. 2018

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018

Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu ve městě Klecany:

1. Náměstí V. B. Třebízského, park V. B. Třebízského, ulice Do Klecánek od Městského úřadu k parku V. B. Třebízského, park u kostela Nanebevzetí panny Marie, ulice Do Kaštan od Náměstí V. B. Třebízského ke křižovatce s ulicí U Školy, park u fary a část ulice U Školy od křižovatky s ulicí Československé armády ke křižovatce s ulicí Do Kaštan.

 

 

2. veřejné prostranství v okolí dětského hřiště v ulici Pionýrská od křižovatky s ulicí 1. máje ke křižovatce s ulicí U Lékárny

Mapa

 

3. veřejné prostranství na sídlišti a v okolí ZŠ a MŠ Klecany v prostoru mezi ulicemi Československé armády, hřbitovem, ulicí V Boleslavce a areálem ZŠ a MŠ Klecany.

Mapa

 

4. veřejné prostranství mezi Spolkovým domem čp. 968 a ulicí Dolní Kasárna – po celé délce domu čp. 968 

Mapa

 

Úplné znění  vyhlášky - PDF, 750 kB

Kalendář

Důležité odkazy