Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

2/2002 - veřejné pohřebiště

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 2/2002

Řád veřejného pohřebiště.


Zastupitelstvo města Klecany na základě ustanovení § 29 odst.7 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů, se na svém zasedání dne 23.května 2002 usneslo vydat tento řád veřejného pohřebiště (řád) jako obecně závaznou vyhlášku.Článek 1.
Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem veřejného pohřebiště (pohřebiště) je město Klecany.Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst.2 zákona prostřednictvím správce pohřebiště (správce). Správce je zaměstnancem města a je jmenován starostou města, pokud Zastupitelstvo města neurčí jinak.

2. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz městského pohřebiště v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku.

3.Řád je závazný pro všechny návštěvníky pohřebiště, osoby provádějící zde údržbové práce a osoby účastnící se pohřbu.

 

Článek 2.
Povinnosti správce pohřebiště.

1. Správce zajišťuje řádnou údržbu pohřebiště, zejména pečuje o jeho vnější vzhled, společné hroby a nepronajmutá místa , výsadbu zeleně, čistotu, úpravu cest, údržbu oplocení, stará se o hygienická a ostatní účelová zařízení a technickou vybavenost pohřebiště.

2. Po dohodě s pověřeným pracovníkem města rozhoduje o pronájmu místa na pohřebišti a vede řádnou evidenci o uložení těl a uren do hrobů, hrobek a kolumbárních schránek.

 

Článek 3.
Provozní doba pohřebiště.
 
Pohřebiště je přístupné veřejnosti v měsících květen - září od 07.00 hodin do 21.00 hodin
a v měsících říjen - duben od 08.00 hodin do 18.30 hodin.
 
 
Článek 4.
Pořádek na pohřebišti.


1. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se chovat způsobem odpovídající pietě místa. Zejména není povoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na hřbitov psy a jiná zvířata. V celém areálu pohřebiště se zakazuje jízda na kole, je však možné kolo vést.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v čl. 3. řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Správce pohřebiště může přístup na pohřebiště nebo jeho část dočasně zakázat, na př. v době provádění terénních úprav, exhumací a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

5. Motorová vozidla a jiná vozidla s vyjímkou vozíků invalidních občanů mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce.

6. Správce umožní volný přístup k objektům na pohřebišti v době jeho zpřístupnění veřejnosti a zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.

7. Správce je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby - kytice, věnce a pod.- pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled místa. Na pohřebišti a jeho jednotlivých místech nelze bez dohody se správcem umísťovat velké předměty.

8. Světla na pohřebišti lze rozsvěcovat pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

9. Cesty a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze bez souhlasu správce zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek 5.
Nájem hrobového místa.
 
Nájem hrobového místa (místo pro hrob, místo pro hrobku, místo pro urnu) vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově (dále jen nájemce). Smlouva se uzavře tak, že:

1. Místo pro hrob se pronajímá na dobu nejméně 10 let, což je minimální tlecí doba stanovená okresním hygienikem pro pohřebiště. Místo pro urnu se pronajímá rovněž na dobu minimálně 10 let od prvního uložení, místo pro hrobku se pronajímá na dobu minimálně 20 let, t.j. na minimální tlecí dobu stanovenou okresním hygienikem pro hrobky. Po uplynutí této doby je smlouva o nájmu místa na hřbitově prodlužována na návrh osoby, která o to požádá a to na dobu nejméně 5 let.

2. Výše nájemného a výše úhrady za služby, spojené s nájmem jsou stanoveny ceníkem, který byl schválen radou města dne 12.srpna 1999, pokud nebude stanoveno jinak.

3. Nájemce místa na pohřebišti je oprávněn ukládat ostatky zemřelých, provádět jejich exhumaci za podmínek stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy pronajatého místa v souladu s řádem pohřebiště a pokyny správce.

4. Při pronájmu místa na hrobku se uzavírá smlouva tak, že stavba hrobky musí být uskutečněna do jednoho roku od sepsání smlouvy, jinak může majitel pozemku od smluvy odstoupit s tím, že v takovém případě nepřísluší nárok na úhradu již vynaložených nákladů.

5. Vlastníkem trvalých porostů na hrobových místech je město, které o tyto porosty pečuje.

6. Nájemce je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu. Zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve uživatele místa, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám pobyt uživatele místa, vyvěsí se výzva na úřední desce obce po dobu 2 měsíců. Neudržování pronajatého místa v řádném stavu je důvodem k neprodloužení nájmu hrobového místa.

 

Článek 6.
Povinnosti nájemce hrobového místa.
 
1. Každý, kdo předloží doklad o pronájmu místa na pohřebišti, se považuje za osobu oprávněnou disponovat místem a platit úhradu za toto místo na další období.

2. Úkony této osoby se považují za úkony prováděné uživatelem místa, pokud tento neohlásil správci ztrátu dokladu o nájmu místa na pohřebišti nebo neomezil dispozici s místem jen na svou osobu. V případě ztráty takového dokladu, zjistí správce oprávnění příslušné osoby jiným způsobem, např. ověřením údajů v evidenci, čestným prohlášením a pod.

3. Zemře-li původní žadatel před uplynutím doby, na kterou bylo místo pronajato, přechází právo užívat hrobové místo na osoby blízké.

4. Nájem hrobového místa sjednaný v minulosti tzv. „na věčné časy“ a u hrobů a hrobek, které jsou považovány za válečné hroby, trvá užívací právo po dobu existence veřejného pohřebiště za podmínek, že je o místo řádně pečováno.

5. Správce pohřebiště sděluje údaje o uživatelích místa a zesnulých jiným osobám, pokud prokážou oprávněný zájem.

 

Článek 7.
Zánik nájmu hrobového místa.
 
Nájem hrobového místa zaniká:

1. Uplyne-li doba, na kterou byl dohodnut a zaplacen, pokud není sjednáno jeho prodloužení.

2. Správce může odmítnout prodloužení nájmu jen tehdy, pokud o místo nebylo řádně pečováno a jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy k tomu byl písemně vyzván.

3. Bylo-li pohřebiště zrušeno.

Článek 8.
Zřizování hrobového zařízení.


1. Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je nájemce povinnen řídit se podmínkami, které stanoví správce, zejména pokud jde o povahu úprav, rozměry a tvar výzdoby a druh užitého materiálu.

2. Hrobové, hrobkové a urnové příslušenství tvoří náhrobek, pomník a trvalé ozdoby místa na pohřebišti.

3. S hrobovým, hrobkovým a urnovým příslušenstvím místa na hřbitově je oprávněn disponovat jeho vlastník.

4. Dojde-li k zániku nájmu místa na hřbitově, je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud se s novým uživatelem místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství do 6 týdnů od doručení výzvy správcem. Nepřihlásí-li se přes doručení výzvy, nebo jeho pobyt není znám, je správce oprávněn s hrobovým příslušenstvím naložit po jednom roce jako s věcí opuštěnou.

5. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu pohřebiště a neuplynula doba, na kterou bylo místo pronajmuto, je správce oprávněn postupovat obdobně podle odstavce 4, pokud vlastník ve lhůtě stanovené správcem neprovede potřebnou úpravu. K zániku pronajmutého místa tím nedochází.

Článek 9 .
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků.


1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba pouze s jeho souhlasem.Platí to i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Pro zřizování hrobů nebo hrobek na pohřebišti a jejich úpravy, platí tyto zásady:

a) pohřbívací plocha musí odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměrů rakve a pod. (u hrobu nejméně 0,8x2 m , u hrobky 0,9x2 m),
b) dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody (tedy maximálně hrob 2 m hluboký),
c) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky minimálně 70 cm a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy,
d) uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství pohřebiště, musí být nejméně 30 cm široké. Na částech pohřebiště, kde nebyla v minulosti tato podmínka dodržena, je možné připustit takové uspořádání, že ulička zůstává zachována vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek), aby ke každé z nich byl volný přístup k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany
e) mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm přepažení (stěny, půda),
f) vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm vysoká s přiměřeným
převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu,
g) přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce výslovně nestanoví jinak,
h) při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny,
i) ve svažitém terénu musí být hroby (hrobky) a jejich příslušenství rovnoměrně odstupňovány, pokud správce výslovně nestanoví jinak,
j) zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní jejich přepravu a užité technologie budou skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a hrobovém příslušenství,
k) příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům okresního hygienika,
l) dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinnen archivovat
m) texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.

3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve (dřevěné), které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, t. zn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví nesmí být zjevně použity toxické látky.

4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít buď rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístněna poloviční zinková vložka a nebo rakve kovové s nepropustným dnem.

5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

6. Vybudované stavby lze odstranit jen po předchozím schválení správcem hřbitova.

7. Stromy a keře lze na propůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu správce, který je může odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště, nebo péči o pohřebiště a hrobová místa. Přitom respektuje ustanovení předpisů upravující ochranu veřejné zeleně.

Článek 10.
Sankce.

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11.
Zrušovací ustanovení.

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti obecně závazná vyhláška č.1/2002 - Hřbitovní řád, který byl schválen Zastupitelstvem města Klecany dne 14.února 2002.

Článek 12.
Účinnost.

Obecně závazná vyhláška č.2/2002 nabývá účinnosti patnáctým dnem po schválení Zastupitelstvem města

Zdenek Šebek, v. r. Ing.Zděnek Malík, v. r.

místostarosta, starosta

 

Vyhláška byla schválena ZM dne: 23.května 2002

Nabyla účinnosti dne: 7.června 2002

Zaslána na OkÚ dne:

Kalendář

Důležité odkazy