Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

2/2006 - požární ochrana - akce

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 2/2006

STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

 

Zastupitelstvo Města Klecany v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění v návaznosti na § 9 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně a na základě § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na svém zasedání dne 4. května 2006 usnesením č. j. 389/06 schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1.
Předmět a působnost vyhlášky.

1. Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních a jiných podobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).

2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při těchto akcích zodpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, skupina osob vč. sdružení občanů, město, nebo úřad, který akci pořádá.

ČLÁNEK 2.
Základní pojmy pro účely této vyhlášky.

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích a opatření, kterými se stanoví rozsah
a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením, v průběhu a ukončení akce,
b) ukončení akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu,
c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor pro shromažďování většího
počtu osob,
d) vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora vymezen
stavebními konstrukcemi; za stavební konstrukce se považují i konstrukce přemístnitelné,
popřípadě dočasné (stanové, buňkové a pod.),
e) venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě nebo shora
neuzavřený, ale vytvořený stavebními konstrukcemi (tribunou, přenosnými zábranami a
pod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím, prostor na veřejném prostranství i
mimo něj pod širým nebem.

2. Členění akcí podle místa konání a počtu osob:

a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto
účelu, u něhož z ověřené dokumentace vyplývá počet osob, pro které je prostor určen a
které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat; pokud nebyla v dokumentaci
stanovena dolní hranice počtu osob, pak se za tento počet považuje 200 osob a více,
b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určeném k
tomuto účelu, u něhož z ověřené dokumentace vyplývá počet osob, pro které je prostor
určen; pokud nebyla stanovena dolní hranice počtu osob, pak se za tento počet považuje
200 osob a více,
c) pokud nebyla v dokumentaci stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou v
prostoru podle odst. 1 písm. c), d) a e) vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník,
d) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více;
v případě akcí na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní
900 osob a více.

 

ČÁST DRUHÁ
STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRO POŘÁDÁNÍ AKCE

ČLÁNEK 3.

1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor, který byl k tomu účelu určen, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle článku 2. odst. 2 písm. a) a b).

2. Při akcích podle článku 2. odst. 2. písm. d) organizátor akce oznámí MěÚ předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž je povinen zabezpečit požární bezpečnost v souladu s touto vyhláškou. Zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti předloží nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce. Pokud tak neučiní, MěÚ může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s jejím konáním.

3. V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru, kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce stanoven rozsah odpovědnosti smlouvou.

4. Organizátor akce stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, které se podílejí na organizačním a technickém zajištění akce a osob, které se akce zúčastní; postupuje při tom způsobem, stanoveným v § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

5. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně. Před každou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti.

6. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce, zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je složena z velitele a členů a je zpravidla tříčlenná. Velitel i členové požární hlídky musí být při akci viditelně označeni páskou na rukávu s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“. Do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně i duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů.

7. Požární hlídka provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů. Dále plní další úkoly, stanovené organizátorem akce. Úkoly musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

8. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek. Zajistí, aby:

a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,
b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště. Úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možno požární hlídkou obsáhnout,
c) byl stanoven a zabezpečen v případě většího počtu požárních hlídek funkční způsob komunikace k zajištění neodkladného předávání informací při průběhu akce.

 

9. Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení se s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti při akci. Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátorovi akce,
b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce, stanoveném organizátorem akce,
c) nosit v průběhu akce označení páskou na rukávu s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.


10. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

a) účastníky akce
b) osoby podílející se na zabezpečení akce
c) účinkující

 

11. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a při ukončení akce. V případě, že:

a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky, které nebyly do zahájení akce odstraněny, organizátor akci nezahájí,
b) nastane v průběhu akce situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, organizátor akci ukončí.

12. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné akce organizátor zajistí:

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístnění mobilní požární techniky a to i v případech, že se akce konají ve venkovním prostoru. Musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, která by bránila příjezdu mobilní požární techniky,
b) umístnění atrakcí tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky,
c) rozmístnění hasících přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

 

ČLÁNEK 4.

1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, kdy součástí programu jsou efekty s otevřeným ohněm, musí být zajištěna opatření podle čl. 3. odst. 4. této vyhlášky.

2. Při akcích, jejichž součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, jako jsou pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balonků hořlavým plynem apod., musí být dodržovány požadavky vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

ČLÁNEK 5.

1. Účinkující i účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a dalších pokynů organizátora akce, které se vztahují k zabezpečení požární ochrany.

2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek.

3. Při akci nesmí účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření. V případě běžných předmětů, např. zapalovače, si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.

ČÁST TŘETÍ
SANKCE

ČLÁNEK 6.

1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

 

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 7.

 

1. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb.) a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jejích základech zabezpečuje organizátor akce.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po schválení Zastupitelstvem města.

 

Ing. Zděnek Malík Zdenek Šebek

 

starosta místostarosta
Vyhláška byla schválena ZMě dne: 4. května 2006
Vyhláška byla vyvěšena dne: 5. května 2006
Vyhláška byla sejmuta dne: 20. května 2006

Kalendář

Důležité odkazy