Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/ 2016, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/ 2016, o nočním klidu:

Čl.1

Obecně závazná vyhláška č. 2/ 2016 se mění a doplňuje takto:
Ve čl. 2 se doplňuje písmeno e) a to ve znění: v době konání akce „Fire Fest Klecany“ od 04:00 do 06:00
Informace o konkrétním termínu konání této akce bude zveřejněna na úřední desce městského úřadu minimálně 5 dnů před konáním akce.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
……………………………………………….. ……………..……...…………………………
Ivo Kurhajec, starosta
Bc. Daniel Dvořák, místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 15. 6. 2017
Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 11. 8. 2017
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne: 27. 8. 2017
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 28. 8. 2017
Vyhláška byla odeslána na Ministerstvo vnitra: 29. 8. 2017


1) Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny“ 

Kalendář

Důležité odkazy