Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

6/2007 - pohyb psů

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 6/2007

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 6/2007

 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 
v územním obvodu města Klecany


Zastupitelstvo Města Klecany se na svém zasedání dne 13.12. 2007
usnesením č.j.2647/07 schválilo, na základě ust.§ 24, odst.2), zákona č.246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm.d), § 35
a § 84, odst.2. písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

 

Čl.I.

Působnost


Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu města Klecany.

Čl.II
 
Základní pojmy


1. Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství psa doprovází.

2. Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod) v každém okamžiku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům.

3. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku pod dohledem průvodce (doprovodu).

Čl.III.
 
Pravidla pro pohyb na veřejném prostranství


1. Na veřejných prostranstvích v zastavěné části (uvedených v příloze č.1.) města Klecany je možný pohyb psů pouze na vodítku.

2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

3. Pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území města. Volný pohyb psů v těchto místech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl.IV.
 
Sankce


Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestní čin.

Čl.V.
 
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (29. prosince 2008)
 

Ivo Kurhajec Ladislav Němeček
starosta místostarosta

Vyhláška byla schválena ZM dne: 13. prosince 2007
Vyhláška byla vyvěšena dne: 14. prosince 2007
Vyhláška byla sejmuta dne: 2. ledna 2008
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 14. prosince 2007
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 3. ledna 2008
Příloha č.1. Veřejná prostranství - Sídliště a seznam ulic

1. máje
Československé armády
Dlouhá
Do Čertovky
Do Kaštan
Do Klecánek
Do Klecánek II
Dolní Kasárna
Drasty
Horní
K Sídlišti
K Vodojemu
Konečná
Krátká
Lipová
Luční
Mírová
Na Hradišti
Na Kopečku
Na Skalkách
Na Vinici
Na Vršku
Na Vyhlídce
Nad Rychtou
Nad Vyhlídkou
Náměstí Třebízského
Nová
Parkerova
Pionýrská
Pod Černou Skálou
Povltavská
Přemyšlenská
Příčná
Slepá
Spojovací
Topolová
U Háje
U Kovárny
U Lékárny
U Louže
U Školky
U Školy
U Vodárny
Úzká
V Boleslavce
V Dolíku
V Mexiku
V Nových Domkách
V Zátiší

Kalendář

Důležité odkazy