Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Nařízení 1/2013 - tržní řád

Tržní řád

Nařízení Města Klecan č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Rada města Klecan se na svém zasedání dne 14. října 2013 usnesením č. 30/2013 usneslo vydat na základě § 18 Zákona č. 155/1991 sb., o živnostenském podnikáni, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce.

Rada města Klecan se na svém zasedání dne 14. října 2013 usnesením č. 30/2013 usneslo vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení města je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej či nákup zboží, nabízet nebo poskytovat služby či provozovat jinou obdobnou obchodní činnost (dále souhrnně jen „prodej“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území města Klecan.
Tržní řád je závazný pro celé území města Klecan bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

 

Čl. 2
Základní pojmy

(1) Prodejcem je osoba provádějící prodej.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozlišují tyto druhy prodeje:

a) Stánkový prodej je prodej prováděný u mobilního stánku umístěného a provozovaného v souladu s tímto nařízením.

b) Pojízdný prodej je prodej prováděný z povozů, silničních vozidel, přívěsů, návěsů, pojízdných prodejen a jiných mobilních zařízení v souladu s tímto nařízením.

c) Předsunutá prodejní místa a restaurační zahrádky je prodej prováděný stejným právním subjektem na veřejném prostranství v bezprostředním sousedství provozovny určené k účelu prodeje kolaudačním rozhodnutím1.

d) Podomní prodej je prodej prováděný oslovením fyzických osob mimo veřejné prostranství bez ohledu na to zda prodejce je či není na veřejném prostranství (např. zvonění, ťukání apod. na dveře, okna, oslovením přes plot, ve společných prostorách domů, ve veřejně přístupných budovách, nebyl-li prodej osloveným předem objednán. Podomním prodejem není prodej právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, pokud souvisí s podnikatelskou činností těchto osob a je-li prováděn v prostorách určených k podnikání.

e) Pochůzkový prodej je prodej prováděný přímo z ruky, přenosných nebo nesených zařízení, vozíků, kol apod. bez ohledu, zda prodejce stojí či se pohybuje a zda fyzické osoby oslovuje či nikoliv. Pochůzkovým prodejem není rozdávání propagačních letáků, informací apod., není-li spojeno s bezprostředním prodejem.

f) Prodejní akcí je prodej, který je prováděn jako součást jiné společenské akce (zájezd, kulturní či sportovní pořad, společné stravování apod.).Pro potřeby tohoto nařízení se prodejní akcí rozumí jakákoliv její část (zejména nabízení prodejních akcí jakoukoliv formou, shromažďování a případný jakýkoliv odvoz účastníků akce, vlastní prodej).

g) Ostatní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím1 způsobem jiným než je uvedeno v bodech a – e.

 

Čl. 3
Stánkový prodej

(1) Stánkový prodej vyjma trhů pořádaných městem Klecany lze na území města Klecan provádět pouze na základě povolení Městského úřadu Klecany (dále jen „povolení“).

(2) Pro vydání povolení je prodejce povinen předložit sortiment prodeje, oprávnění k prodeji (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, pověření držitele živnostenského listu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, ostatní listiny opravňující k prodeji dle platných zákonů), průkaz totožnosti, a to pro všechny osoby, které budou prodej provádět.

(3) Městský úřad Klecany ve svém povolení stanoví místo umístění prodejního stánku a jeho rozsah. Dále stanoví dobu prodeje a další podmínky stánkového prodeje. Povolení se vydává nanejvýš na dobu 1 roku.

(4) Prodejce je povinen po celou dobu prodeje mít na stánku viditelně umístěné povolení, jméno, adresu a IČO prodejce a další údaje stanovené zákonem.

(5) Při závažném nebo opakovaném nedodržení podmínek povolení, může být toto povolení Městským úřadem Klecany předčasně odňato.

(6) Na vydání povolení ke stánkovému prodeji není právní nárok a Městský úřad Klecany není povinen zamítnutí povolení zdůvodnit.

(7) O žádosti o povolení stánkového prodeje rozhodne Městský úřad Klecany do 3 pracovních dnů při délce povolení do 30 dnů a do12 pracovních dnů při délce povolení nad 30 dnů.

 

Čl. 4
Stánkový prodej na trzích pořádaných městem Klecany

(1) Informaci o místě a čase konání trhů pořádaných městem Klecany poskytne Městský úřad Klecany a zároveň je zveřejněna na webových stránkách města Klecany.

(2) Stánkový prodej na trzích pořádaných městem Klecany nevyžaduje povolení Městského úřadu Klecany.

(3) Prodejce je povinen mít stánek označen jménem, adresou a IČO prodejce, mít u sebe oprávnění k prodeji (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, pověření držitele živnostenského listu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, ostatní listiny opravňující k prodeji dle platných zákonů), průkaz totožnosti, a to pro všechny osoby, které budou prodej provádět. Tyto listiny je prodejce povinen na vyzvání předložit pověřenému pracovníkovi Městského úřadu Klecany ke kontrole.

 

Čl. 5
Pojízdný prodej

(1) Pojízdný prodej lze na území města Klecan provádět pouze na základě povolení Městského úřadu Klecany (dále jen „povolení“).

(2) Pro vydání povolení je prodejce povinen předložit způsob pojíždění (prodeje), sortiment prodeje, oprávnění k prodeji (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, pověření držitele živnostenského listu nebo oprávněného zástupce právnické osoby, ostatní listiny opravňující k prodeji dle platných zákonů), průkaz totožnosti, a to pro všechny osoby, které budou prodej provádět.

(3) Městský úřad Klecany ve svém povolení stanoví trasu a zastávky prodeje. Dále stanoví dobu prodeje a další podmínky pojízdného prodeje. Povolení se vydává nanejvýš na dobu 1 roku.

(4) Prodejce je povinen po celou dobu prodeje mít na pojízdném prodejním zařízení viditelně umístěné povolení a další údaje stanovené zákonem.

(5) Při závažném nebo opakovaném nedodržení podmínek povolení, může být toto povolení Městským úřadem Klecany předčasně odňato.

(6) Na vydání povolení k pojízdnému prodeji není právní nárok a Městský úřad Klecany není povinen zamítnutí povolení zdůvodnit.

(7) O žádosti o povolení pojízdného prodeje rozhodne Městský úřad Klecany do 3 pracovních dnů při délce povolení do 30 dnů a do12 pracovních dnů při délce povolení nad 30 dnů.

 

Čl. 6
Předsunutá prodejní místa a restaurační zahrádky

(1) Předsunuté prodejní místo nebo restaurační zahrádku lze provozovat na území města Klecan provádět pouze na základě povolení Městského úřadu Klecany (dále jen „povolení“).

(2) O vydání povolení předsunutého prodejního místa nebo restaurační zahrádky požádá vlastník provozovny, pro kterou se předsunuté prodejní místo nebo restaurační zahrádka zřizuje.

(3) Městský úřad Klecany ve svém povolení stanoví umístění a rozsah předsunutého prodejního místa nebo restaurační zahrádky, dobu trvání a případně další podmínky. Povolení se vydává nanejvýš na dobu 1 roku.

(4) Při závažném nebo opakovaném nedodržení podmínek povolení, může být toto povolení Městským úřadem Klecany předčasně odňato.

(5) Na vydání povolení na předsunuté prodejní místo nebo restaurační zahrádku není právní nárok a Městský úřad Klecany není povinen zamítnutí povolení zdůvodnit.

(6) O žádosti o povolení na předsunuté prodejní místo nebo restaurační zahrádku rozhodne Městský úřad Klecany do 3 pracovních dnů při délce povolení do 30 dnů a do12 pracovních dnů při délce povolení nad 30 dnů.

 

Čl. 7
Prodejní akce

(1) Prodejní akce se smí konat pouze v uzavřených prostorách pro předem pozvané osoby. Volný vstup z ulice nebo zvaní okolojdoucích nejsou povoleny.

(2) V průběhu prodejní akce nesmí být na osoby zúčastněné na této akci vyvíjen jakýkoliv nátlak ve spojitosti s touto akcí.

(3) Prodejní akce se smí konat pouze na základě povolení Městského úřadu Klecany (dále jen „povolení“). Na povolení není právní nárok a Městský úřad Klecany není povinen zamítnutí povolení odůvodnit.

(4) V žádosti o povolení konat prodejní akci žadatel uvede:
 a) název a identifikační údaje žadatele,
 b) místo a čas konání,
 c) nabízené zboží,
 d) charakteristiku skupiny pozvaných osob.

(5) Pořadatel prodejní akce je povinen umožnit pověřenému zástupci Městského úřadu Klecany bez omezení vstup na prodejní akci za účelem kontroly průběhu prodejní akce.

 

Čl. 8
Zakázané druhy prodeje

Na celém území města Klecan je zakázán podomní prodej, pochůzkový prodej a ostatní prodej.

Čl. 9
Výjimky

(1) Ustanovení tržního řádu se nevztahuje na charitativní sbírky a prodeje, pokud byly povoleny a jsou prováděny v souladu s platnými zákony a pokud jejich organizátor předem oznámil Městskému úřadu Klecany jejich konání a prokázal, že předmětná charitativní sbírka nebo prodej jsou řádně povoleny dle zákona. V případě pochybností o zákonnosti charitativní sbírky nebo prodeje sdělí tuto pochybnost Městský úřad Klecany organizátorovi a do odstranění pochybností se má za to, že nebylo prokázáno, že předmětná charitativní sbírka nebo prodej jsou řádně povoleny dle zákona.

(2) Ustanovení tržního řádu se nevztahuje na náhodný prodej zahrádkářských přebytků prováděný u vstupu do rodinného domu nebo zahrady prodejce, nepřesáhne-li s tím spojený zábor veřejného prostranství 1 m2.

Čl. 10
Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování nařízení provádí pověření pracovníci Městského úřadu Klecany a obecní policie.

(2) Porušení nařízení bude postihováno dle platných zákonů.

 

Čl. 11
Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení.
 

Ivo Kurhajec - starosta města
Ladislav Němeček - místostarosta města
Nařízení bylo schváleno RM dne: 14. října 2013
Nařízení bylo vyvěšeno (vyhlášeno) dne: 21. října 2013
Nařízení bylo sejmuto dne: 6. listopadu 2013
Nařízení nabylo účinnosti dne: 6. listopadu 2013
Nařízení bylo odesláno krajskému úřadu dne: 6. listopadu 2013
 

 

Tržní řád  PDF PDF - 1 MB

Kalendář

Důležité odkazy